Category Archives: Księgowość

Uproszczona księgowość – korzyści? – Wady

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, sprowadza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duży skrut, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Zalety

Biuro Rachunkowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, tylko jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są dzielone pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. 

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości całkowitej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest złożonym, bardzo precyzyjnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Służy do analizy ikontroli sytuacji firmy – tak w danym momencie, jak również w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl


Przedsiębiorstwa, które prowadzą całkowitą księgowość, zobligowane są między innymi do modelu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja figurować musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (lecz nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Regułyrejestrowania są dokładnie opisanemiędzy innymi w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemyłatwoporównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z ustalonymi standardami. Musimy pamiętać, iż pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Sprawdź

Prowadzenie podatków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Sprawdź – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Wymóg prowadzenia całkowitej księgowości obejmuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto postanawia prowadzić działalnośćkonkretnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, iż nie będzie miał możliwości rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).


Spółka z o.o. nie wchodzi w skład grupy podmiotów, które posiadajątakąperspektywę. Księgowość w mniej skomplikowanej formie mogą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne a także cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, jak również osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne a także umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się równieżpewne osoby, które prowadzą wyjątkowe działy produkcji rolnej oraz osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kompleksowa księgowość toprecyzyjnyi sformalizowany system ewidencji, za pomocą którego zdobywa się daneodnośnie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zobowiązuje ona do ewidencjonowania każdego działania gospodarczego a także każdej, nawet najmniejszej kwoty pieniężnej, która przechodzi przez przedsiębiorstwo. Właściciel spółki z o.o. ma takżewymóg przygotowywania dokumentów, takich jak rachunek zysków oraz strat, bilans, dane dodatkowe i na ich podstawie spisywać sprawozdanie finansowe.Dokumenty te należy złożyćw odpowiednimterminiew odpowiednim co do siedziby firmy Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to złożone obowiązki,zarówno te proste, jak i te o wiele trudniejsze. Jestmimo to pewne rozwiązanie w tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą musimy poprzeć złożoną analizą wszystkich biur, które oferują tego typu usługi. Niewątpliwe jednak jest to, iż biuro księgowe sprawnieoraz w pełnifachowo zajmie się każdym powierzonym wyzwaniem. Najtańsza księgowość w Polsce

Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Sprawdź

Księgę musimy prowadzić według szablonuprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizyczniea takżeelektronicznie.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Zachowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymiwarunkami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżpowinien być przygotowany w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu wykonywanej działalności tudzież w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

Jak wybrać dobre biuro księgowe?

Jak znaleźć dobre biuro księgowe?

 Wiedza i pozycja na rynku.

Opinii na temat konkretnego biura księgowego możemy szukać w internecie lub pytać o nią znajomych. Jednak nigdy nie będziemy pewni tego gdzie leży prawda, zwłaszcza, że takie opinie są często różnorodne. Niektóre biura, nawet te o bardzo wysokiej renomie, ze względu na to, że obsługują duże grono klientów mogą nie uwzględniać Twoich indywidualnych potrzeb jako klienta, czego możemy oczekiwać. Zobacz najleprze biura rachunkowe w Katowicach: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Często największym zaufaniem darzymy to biuro, które istnieje już od wielu lat. Powinniśmy mieć świadomość tego, że nie zawsze to jak długo biuro działa na rynku świadczy o doświadczeniu prowadzącego. Często księgowi po latach pracy na etacie zakładają własne firmy. W związku z tym nawet dopiero co powstałe biuro może być prowadzone przez osobę z dużym doświadczeniem.


Przekazywanie DOKUMENTÓW, legalność oprogramowania.

Bardzo istotny jest sposób przekazywania nam dokumentów tj. czy będą nam one doręczane pocztą, wysyłane drogą mailową czy będziemy zmuszeni stawić się po nie osobiście. Tę kwestię warto omówić już na samym początku współpracy, bo jeśli okaże się, że każdy dokument będziemy musieli odbierać osobiście to w pewnym momencie może okazać się to dla nas uciążliwe.

Kolejna sprawa to sposób archiwizacji naszych faktur. Zazwyczaj przechowuje je biuro. Jest to dla firmy wygodne rozwiązanie, ponieważ daje pewność, że dokumenty nie zostaną zniszczone czy zgubione, a w razie kontroli np. ze strony Urzędu Skarbowego księgowa przekaże je do wglądu na podstawie udzielonego jej przez nas pełnomocnictwa. 

Ważną kwestią jest to czy biuro dysponuje legalnym oprogramowaniem i konsekwencje, które się z tym wiążą. Wprawdzie nie możemy za bardzo wnikać w legalność oprogramowania komputerowego, na którym pracuje konkretne biuro, ale w razie kontroli i konfiskaty nośnika elektronicznego nasze dokumenty, jeśli są przechowywane wyłącznie elektronicznie mogą zostać usunięte. Polecamy porta Znany-księgowy.pl : https://znany-ksiegowy.pl/

Ponadto oprogramowanie niskiej jakości lub jeszcze gorzej – nieaktualne zwiększa ryzyko błędów w obliczeniach, a brak aktualizacji i dopasowania do przepisów zwiększa ryzyko nałożenia kar na biuro księgowe, co nie rzadko przekłada się również na koszty, którymi obciążony zostaje klient.

Wybieraj biuro księgowe świadomie

Znaleźć biuro, które będzie w 100% odpowiadało naszym potrzebom jest bardzo ciężko. Różne sytuacje, które pojawiają się w trakcie współpracy sprawiają, że często żałujemy, że nie wszystkie ważne sprawy zdążyliśmy czy pamiętaliśmy wcześniej uzgodnić. Przystępując do poszukiwań i wyboru biura sprecyzujmy jakie są nasze wymagania, porównajmy oferty. Dobry wybór biura księgowego to gwarancja owocnej współpracy na długie lata.

Z wizytą w biurze podatkowym – Zobacz

Z wizytą w biurze podatkowym – Zobacz

Przed wyborem biura rachunkowego warto wybrać się do jego siedziby. Organizacja pracy może nam wiele powiedzieć o prowadzeniu samego biura: uporządkowane stanowiska i posegregowane dokumenty świadczą o profesjonalizmie, rzetelności i skrupulatności. Chaos i nieład muszą odstraszyć, sugerując, że podobny los może spotkać dokumentację firmy obsługiwanej przez to biuro księgowe.


Zobacz, w jakich godzinach działa biuro, jak można się z nim kontaktować lub dostarczać dokumenty, czy umozliwia przesyłanie ich drogą elektroniczną czy preferuje kontakt osobisty, jakie są terminy dostarczania dokumentów i w jaki sposób biuro przekazuje różnorodne informacje swoim klientom?

Najlepsze biuro rachunkowe Katowice

Niezwykle istotną kwestią jest sposób ochrony poufnych danych: będąc z biurze zwróć swoją uwagę na to, czy osoby niechciane mogą mieć do nich wgląd i czy dokumentacja jest należycie przechowywana.

Doświadczenie, opinie, cena

Ogromnym, niezaprzeczalnym atutem biura rachunkowego jest doświadczenie w obsłudze księgowej firm. Usługi rachunkowe świadczone przez takie biuro mają z założenia większą wartość niż usługi biur dopiero rozpoczynających ekspansję rynku usług rachunkowych. Skrupulatnie i należycie prowadzona księgowość może uchronić przedsiębiorcę przed niechcianymi konsekwencjami finansowymi, ale również ogromnym stresem związanym z kontaktem z Urzędem Skarbowym. Przed wyborem biura księgowegowarto dokonać rozeznania wśród znajomych przedsiębiorców i dowiedzieć się, które z biur maja dobrą opinią – ta zazwyczaj jest uzasadniona odpowiednim poziomem oferowanych usług. Cena obsługi księgowej – choć ważna – nie powinna być głównym lub przeważającym argumentem podczas wyboru biura księgowego, gdyż za małą ceną nie zawsze idzie odpowiednia jakość usług.

Polecamy portal: https://znany-ksiegowy.pl/

Czy wielkość biura księgowego ma znaczenie? Sprawdż

Czy wielkość biura podatkowego jest istotna? Zapraszamy

Obsługa księgowa to zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorcy, niż samodzielna księgowość – pozwala na dużą oszczędność czasu i chroni przedsiębiorcę przez możliwymi błędami. 


Przed wyborem biura rachunkowego powinniśmy określić, jaki zakres usługoczekujemy: potrzebujemy tylko doradztwa, czy w grę wchodzi pełna księgowość z szerokim pakietem usług? W zależności od odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie, możemy dokonać wyboru ofert: przy niewielkim zapotrzebowaniu wystarczy nam dobra i skrupulatna księgowa, prowadząca niewielkie biuro księgowe. Gdy prowadzimy dużą działalność, zatrudniamy dużo pracowników, a Twoje rozliczenia są coraz bardziej skomplikowane – Twój wybór zawęźmy do dużych biur księgowych współpracujących z różnego rodzaju specjalistami: prawnikami, doradcami podatkowymi itp. Musisz również zwrócić uwagę na to, czy wybrane przez nas biuro księgowe specjalizuje się w obsłudze firm działających w konkretnej branży.


Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl/dolnoslaskie

Wykształcenie wyższe magisterskie właścicieli i pracowników biura rachunkowego.

Bardzo ważnym jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły rachunkowo-podatkowego każdej osoby, która oferuje obsługi księgowo-kadrowej firm. Tytuł magistra świadczy o zakończeniu specjalizacji, czego nie daje niższy tytuł licencjata. Studia magisterskie przygotowują w pełni wystarczająco do rozpoczęcia zawodu księgowego. Na prośbę zainteresowanego klienta, biuro powinno okazać dyplom ukończenia odpowiednich szkoleń.

Reklama: biuro rachunkowe Katowice