Tag Archives: KPiR

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona sporymzaufaniem, ponieważ jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów oraz rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe a także materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy albo sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Prawidłowy moment na uzupełnienietychdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów oraz rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadziteżinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywaneze środków unijnych .

Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Sprawdź

Księgę musimy prowadzić według szablonuprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizyczniea takżeelektronicznie.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Zachowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymiwarunkami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżpowinien być przygotowany w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu wykonywanej działalności tudzież w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KPiR:

Rejestr przychodów i rozchodów to wielokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta obejmuje również prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Księga przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Rejestry przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie będące w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów umożliwia sprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy. wybierając prowadzenie KPiR w naszym biurze księgowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi jedynie wycinek naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług księgowychobejmuje:

-Codzienneewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporządzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT i wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych informacji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodzibiznesmeni mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary tudzież usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości w oparciu o KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeżelizgłosząchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnietudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w sytuacjach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

PROWADZENIEKSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów oraz rozchodów to częstoniemałyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszygatunek ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów pozwalaustalić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.